جستجو برای : دامنه

جستجو برای : دامنه

  • انواع دامنه وکاربردشان

    چکیدهدامنه (Domain) که در فرهنگ فارسی با تلفظ دامین و دامین بکار برده میشود در لغت به معنی گستره میباشد و در اینترنت به نامی اختصاصی گفته میشود که هر وبسایت برای تمایز و قابل دسترسی بودن نسبت به سایر وبسایتها به خود میگیرد ، مانند ."Google.com":هردام...